فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1997. اسمی از سلامت

ان الله تعالی خصکم بالاسلام و استخلصکم له، و ذلک لانه اسم سلامه، و جماع کرامه .
قطعاً خداوند متعال شما را به اسلام مخصوص فرمود و شما را برای خود برگزید؛ زیرا اسلام اسمی از سلامت و مجمع کرامت است. (1989)

1998. اسلام معاویه

لاصحابه عند الحرب - : فو الذی فلق الحبه، و برا النسمه ما اسلموا، ولکن استسلموا و اسروا الکفر، فلما وجدوا اعواناً علیه اظهروه .
در هنگام جنگ به اصحاب خود فرمود: پس قسم به خدایی که دانه را شکافت و جان را (یا جانداران را) آفرید، آن ها (یعنی معاویه و یارانش) با قلب و اعتقاد خود، اسلام نیاوردند، لیکن از ترس اظهار اسلام کردند و کفر خویش را نهان داشتند و چون یارانی بر کفر خود یافتند آن را آشکار ساختند(1990)

1999. غایت اسلام

ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم. و ان للاسلام غایه فانتهوا الی غایته .
همانا برای شما نشانه ای است، پس با نشانه خود راه را بیابید و اسلام را غایت و هدفی است، پس به آن غایت برسید. (1991)