فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1995. دین برگزیده خدا

ان هذا الاسلام دین الله الذی اصطفاه لنفسه، و اصطنعه علی عینه .
این اسلام دین خداست که برای خودش برگزیده و آن را از زیر نظر خویش پرورده است. (1987)

1996. انجام دین و رضایت پروردگار

صار دین احدکم لعقه علی لسانه. صنیع من قد فرغ من عمله و احرز رضا سیده .
دین شما لقلقه زبانتان شده است؛ مانند کسی که کارش را انجام داده و رضایت سرورش را فراهم آورده باشد. (1988)

1997. اسمی از سلامت

ان الله تعالی خصکم بالاسلام و استخلصکم له، و ذلک لانه اسم سلامه، و جماع کرامه .
قطعاً خداوند متعال شما را به اسلام مخصوص فرمود و شما را برای خود برگزید؛ زیرا اسلام اسمی از سلامت و مجمع کرامت است. (1989)