فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1994. روشن ترین راه

فهو ابلج المناهج، و اوضح الولائج؛ مشرف المنار، مشرق الجواد، مضی ء المصابیح .
اسلام روشن ترین راه ها و آشکارترین گذرگاه ها است. نشانه های راهیابی آن بلند و مرتفع است و شاهراه هایش درخشان و چراغ هایش فروزان و روشنایی بخش. (1986)

1995. دین برگزیده خدا

ان هذا الاسلام دین الله الذی اصطفاه لنفسه، و اصطنعه علی عینه .
این اسلام دین خداست که برای خودش برگزیده و آن را از زیر نظر خویش پرورده است. (1987)

1996. انجام دین و رضایت پروردگار

صار دین احدکم لعقه علی لسانه. صنیع من قد فرغ من عمله و احرز رضا سیده .
دین شما لقلقه زبانتان شده است؛ مانند کسی که کارش را انجام داده و رضایت سرورش را فراهم آورده باشد. (1988)