فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1993. مسابقه در خوبی ها

فی وصف الاسلام - : متنافس السبقه، شریف الفرسان. التصدیق منهاجه، و الصالحات مناره، و الموت غایته، و الدنیا مضماره، و القیامه حلبته، و الجنه سبقته .
در توصیف اسلام می فرماید: جایزه مسابقه اش ارزشمند و لایق رقابت است، سوارکارانش شریف و بزرگوارند، مسیر و جاده اش تصدیق است و نشانه اش کارهای شایسته و خط پایانش مرگ است. دنیا میزان تمرین و کسب آمادگی آن است و قیامت محل گرد آمدن مسابقه دهندگان و بهشت جایزه آن. (1985)

1994. روشن ترین راه

فهو ابلج المناهج، و اوضح الولائج؛ مشرف المنار، مشرق الجواد، مضی ء المصابیح .
اسلام روشن ترین راه ها و آشکارترین گذرگاه ها است. نشانه های راهیابی آن بلند و مرتفع است و شاهراه هایش درخشان و چراغ هایش فروزان و روشنایی بخش. (1986)

1995. دین برگزیده خدا

ان هذا الاسلام دین الله الذی اصطفاه لنفسه، و اصطنعه علی عینه .
این اسلام دین خداست که برای خودش برگزیده و آن را از زیر نظر خویش پرورده است. (1987)