فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1988. جلوگیری کننده از ضلالت

من یبتغ غیر الاسلام دیناً تتحقق شقوته، و تنفصم عروته، و تعظم کبوته، و یکن مابه الی الحزن الطویل و العذاب الوبیل .
هر که دینی جز اسلام بجوید به بدبختی گرفتار آید و دستاویزش از هم گسیخته شود و به رو درافتادن و سقوطش (در عذاب آتش) سخت باشد و به اندوه دراز و عذاب دردناک مبتلا گردد. (1981)

1989. واژگونی اسلام

سیاتی علیکم زمان یکفا فیه الاسلام، کما یکفا الاناء بما فیه .
به زودی زمانی بر شما فرا می رسد که در آن زمان اسلام واژگون می شود، همچنان که ظرف واژگون می شود و آنچه در آن است می ریزد.

1990. بالاترین شرف

لا شرف اعلی من الاسلام.
هیچ شرافتی بالاتر از اسلام نیست. (1982)