فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

فصل هفتم: فصول دیگری از نهج البلاغه

بخش اول: دین اسلام

1988. جلوگیری کننده از ضلالت

من یبتغ غیر الاسلام دیناً تتحقق شقوته، و تنفصم عروته، و تعظم کبوته، و یکن مابه الی الحزن الطویل و العذاب الوبیل .
هر که دینی جز اسلام بجوید به بدبختی گرفتار آید و دستاویزش از هم گسیخته شود و به رو درافتادن و سقوطش (در عذاب آتش) سخت باشد و به اندوه دراز و عذاب دردناک مبتلا گردد. (1981)