فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1984. توصیه علی (ع) به مالک اشتر

من کتابه للاشتر - : لا تعجلن الی تصدیق ساع، فان الساعی غاش، و ان تشبه بالناصحین .
نامه ای است از آن حضرت علیه السلام به مالک اشتر: هرگز برای تصدیق سخن چین شتاب مکن؛ زیرا سخن چین خیانت پیشه است، اگر چه خود را به خیرخواهان تشبیه کند. (1977)

1985. فضایل بی حد علی (ع)

من کتاب له لی معاویه - : و لولا ما نهی الله عنه من تزکیه المرء نفسه، لذکر ذاکر فضائل جمه، تعرفها قلوب المومنین، و لا تمجها اذان السامعین .
نامه ای است از امیر المومنین علیه السلام به معاویه: اگر این امر نبود که خداوند از خودستایی انسان، نهی فرموده، هر آینه (مقصود خود امیر المومنین است) فضایل فراوانی را ذکر می کرد که دل های مومنان آن فضایل را می شناسد و گوش های شنوندگان آن ها را به دور نمی افکند. (1978)

1986. حذر از طاعت فاسقین

الا فالحذر الحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم... فانهم قواعد اساس العصبیه. و دعائم ارکان الفتنه... و هم اساس الفسوق، و احلاس العقوق .
آگاه شوید! برحذر و بیمناک باشید از اطاعت آقایان و بزرگان خود، کسانی که از ارزش های واقعی حیثیت خود را بالاتر تلقی کردند و بالاتر از نسب خود سربلند نمودند، این خودخواهان خودکامه، برپا دارنده پایه عصبیت اند و به ستون های فتنه و همداستان های منکرین حقوق رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام بر حق. (1979)