فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1979. فرو رفتن در منجلاب ربا

من اتجر بغیر فقه، فقد ارتطم فی الربا .
کسی که بدون آگاهی از احکام اسلام تجارت کند، در منجلاب ربا فرو رود. (1972)

1980. یاران روزگار

الجزع من اعوان الزمان.
بی تابی، از یاران روزگار است. (و به ضرر او تمام خواهد شد). (1973)

1981. فراهم کننده زشتی ها

الشر جامع مساوی العیوب.
سیری ناپذیری، فراهم آورنده عیب های زشت است. (1974)