فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1978. پرهیز از عجله در امور

ایاک و العجله بالامور قبل اوانها، او التسقط فیها عند امکانها، او اللجاجه فیها اذ تنکرت، او الوهن عنها اذا استوضحت. فضع کل امر موضعه .
بپرهیز از شتابزدگی در امور، پیش از رسیدن موقع آن ها و از سستی و درماندگی در موقعیت مقتضی آن امور، و بپرهیز از لجاجت، در موقعی که مشکل و ابهام انگیز باشند و از مسامحه درباره آن امور، وقتی که آشکار شده اند، پس هر امری را در موضع خود قرار بده. (1971)

1979. فرو رفتن در منجلاب ربا

من اتجر بغیر فقه، فقد ارتطم فی الربا .
کسی که بدون آگاهی از احکام اسلام تجارت کند، در منجلاب ربا فرو رود. (1972)

1980. یاران روزگار

الجزع من اعوان الزمان.
بی تابی، از یاران روزگار است. (و به ضرر او تمام خواهد شد). (1973)