فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1968. همنشینی با هوسرانان

مجالسه اهل الهوی منساه للایمان و محضره للشیطان .
همنشینی با هوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان است. (1962)

1969. تکامل انسان ها

العجز افه، و الصبر شجاعه.
به ستوه آمدن، آفت است و نستوهی، شجاعت. (1963)

1971. از کینه ورزی بپرهیز!

قد اصطلحتم علی الغل فیما بینکم، و نبت المرعی علی دمنکم. و تصافیتم علی حب الامال، و تعادیتم فی کسب الاموال .
شما بر کینه ورزی به یکدیگر، هم داستان شده اید و گیاهان و سبزه ها بر روی سر کین گاه ها (یا کینه های دیرینه) شما روییده است و در دوستی و دلبستگی به آرزوها با یکدیگر متفق شده اید و در به دست آوردن مال و ثروت، با یکدیگر دشمنی می کنید. (1964)