فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1967. دوری از مواضع تهمت

من وضع نفسه مواضع التهمه، فلا یلومن من اساء به الظن .
هر کس خود را جایی قرار دهد که باعث تهمت وارد آمدن به او می شود، پس البته نباید آن کس را که به او بدگمان شود سرزنش و ملامت کند. (1961)

1968. همنشینی با هوسرانان

مجالسه اهل الهوی منساه للایمان و محضره للشیطان .
همنشینی با هوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان است. (1962)

1969. تکامل انسان ها

العجز افه، و الصبر شجاعه.
به ستوه آمدن، آفت است و نستوهی، شجاعت. (1963)