فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1965. گرفتاران اندوه

من قصر فی العمل، ابتلی بالهم.
هر که در کردار خود کوتاهی کند گرفتار اندوه شود. (1959)

فخش بیست و یکم: سایر رذایل اخلاقی

1966. یاران سرکشی

من شغل نفسه بغیر نفسه، تحیر فی الظلمات، و ارتبک فی الهلکات، و مدت به شیاطینه فی طغیانه .
هر کس که خود را برای غیر خویشتن مشغول بدارد، در تاریکی ها متحیر ماند و در مهلکه ها آشفته و مشوش گردد و شیاطین مسلط بر او، او را در طغیانگری ها بکشند (یاری نمایند). (1960)