فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش بیستم: اندوه و غم

1964. نیمی از شکست

الهم نصف الهرم.
اندوهگینی نیمی از شکست و پیری است. (1958)

1965. گرفتاران اندوه

من قصر فی العمل، ابتلی بالهم.
هر که در کردار خود کوتاهی کند گرفتار اندوه شود. (1959)