فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1963. همداستانی بر تفرقه

اجتمع القوم علی الفرقه، و افترقوا علی الجماعه، کانهم ائمه الکتاب و لیس الکتاب امامهم .
مردم بر جدایی هم داستان شدند و از جماعت گشتند، گویی آنان پیشوای قرآن اند نه قرآن پیشوای آنان. (1957)

بخش بیستم: اندوه و غم

1964. نیمی از شکست

الهم نصف الهرم.
اندوهگینی نیمی از شکست و پیری است. (1958)