فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1951. نشان نادانی

لا ترد علی الناس کل ما حدثوک به: فکفی بذلک جهلاً .
هر چه را مردم به تو گویند به نادرستی نسبت مده که این نشان نادانی است. (1945)

بخش نوزدهم: اختلاف و تفرقه

1952. سفارش به وحدت

وصی بها جیشه حین بعثه الی العدو - : ایاکم و التفرق! فاذا نزلتم فانزلوا جمیعاً، و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعاً .
امام علیه السلام به سپاهی که به جانب دشمن فرستاد، سفارش کرد: از تفرقه و اختلاف برحذر باشید و هرگاه خواستید جایی فرود آیید، باهم فرود آیید و هرگاه خواستید کوچ کنید با هم کوچ کنید. (1946)