فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1949. از بین رفتن رای

الخلاف یهدم الرای.
مخالفت کردن رای را ویران می کند. (1943)

1950. بی همانندی خدا

ایاک و مساماه الله فی عظمته، و التشبه به فی جبروته، فان الله یذل کل جبار، و یهین کل مختال .
امام علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر فرمود: مبادا در بزرگی و عظمت خداوند با او همچشمی کنی و در جبروت و شکوه او به وی همانندی جویی که خداوند هر جباری را خوار می سازد و هر خودبینی را بی مقدار. (1944)

1951. نشان نادانی

لا ترد علی الناس کل ما حدثوک به: فکفی بذلک جهلاً .
هر چه را مردم به تو گویند به نادرستی نسبت مده که این نشان نادانی است. (1945)