فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1948. نابودی رای

اللجاجه تسل الرای.
لجاجت رای را از بین می برد. (1942)

1949. از بین رفتن رای

الخلاف یهدم الرای.
مخالفت کردن رای را ویران می کند. (1943)

1950. بی همانندی خدا

ایاک و مساماه الله فی عظمته، و التشبه به فی جبروته، فان الله یذل کل جبار، و یهین کل مختال .
امام علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر فرمود: مبادا در بزرگی و عظمت خداوند با او همچشمی کنی و در جبروت و شکوه او به وی همانندی جویی که خداوند هر جباری را خوار می سازد و هر خودبینی را بی مقدار. (1944)