فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1947. خطر تکیه کردن به رای

قد خاطر من استغنی برایه.
کسی که به رای خود اکتفا کند خویشتن را به خطر افکند. (1941)

1948. نابودی رای

اللجاجه تسل الرای.
لجاجت رای را از بین می برد. (1942)

1949. از بین رفتن رای

الخلاف یهدم الرای.
مخالفت کردن رای را ویران می کند. (1943)