فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش هجدهم: نکوهش و خودرایی

1947. خطر تکیه کردن به رای

قد خاطر من استغنی برایه.
کسی که به رای خود اکتفا کند خویشتن را به خطر افکند. (1941)

1948. نابودی رای

اللجاجه تسل الرای.
لجاجت رای را از بین می برد. (1942)