فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1946. فریب دروغگویی ها

این تذهب بکم المذاهب، و تتیه بکم الغیاهب، و تخدعکم الکواذب؟
(ای مردم)! این راه های مختلف شما را به کجا می برد؟ و تاریکی ها در کدامین بیابان ها سرگردانتان می سازد؟ و دروغ ها چگونه شما را می فریبد؟ (1940)

بخش هجدهم: نکوهش و خودرایی

1947. خطر تکیه کردن به رای

قد خاطر من استغنی برایه.
کسی که به رای خود اکتفا کند خویشتن را به خطر افکند. (1941)