فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1942. عاقبت مخالفت با شخص خیرخواه

ان معصیه الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسره، و تعقب الندامه .
همانا نافرمانی و سرپیچی از نصیحت ناصح مهربان و عالم تجربه دیده موجب حسرت گردد و پشیمانی به دنبال می آورد. (1936)

1943. آلوده شدن به دروغگویی

لا تحدث الناس بکل ما سمعت به، فکفی بذلک کذباً .
هر چه را شنیدی برای مردم حکایت مکن، که همین برای آلودگی به دروغگویی کافی است. (1937)

1944. راستگویی امام (ع)

و الله ما کتمت و شمه، و لا کذبت کذبه .
به خدا سوگند، کلمه ای را نهان نداشتم دروغی هم بر زبان نراندم. (1938)