فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1940. پیوستن به اهل صدق

یا مالک! و الصق باهل الورع و الصدق
(ای مالک!) به اهل ورع و صدق و راستی بپیوندد. (1934)

1941. بدترین گفتار

شر القول الکذب.
بدترین گفتار دروغگویی است. (1935)

1942. عاقبت مخالفت با شخص خیرخواه

ان معصیه الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسره، و تعقب الندامه .
همانا نافرمانی و سرپیچی از نصیحت ناصح مهربان و عالم تجربه دیده موجب حسرت گردد و پشیمانی به دنبال می آورد. (1936)