فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1938. جایگاه راستگو و دروغگو

جانبوا الکذب؛ فانه مجانب للایمان، الصادق علی شفا منجاه و کرامه، و الکاذب علی شرف مهواه و مهانه .
از دروغگویی برکنار باشید که از ایمان فاصله دارد، راستگو در ساحل نجات و بزرگواری است و دروغگو در لبه پرتگاه هلاکت و پستی است. (1932)

1939. تشبیه دروغگو به سراب

یا بنی! ایاک و مصادقه الکذاب، فانه کالسراب: یقرب علیک البعید، و یبعد علیک القریب .
(پسر جانم!) از دوستی با دروغ پرداز دوری کن که او چون سراب است، دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را دور نشان می دهد. (1933)

1940. پیوستن به اهل صدق

یا مالک! و الصق باهل الورع و الصدق
(ای مالک!) به اهل ورع و صدق و راستی بپیوندد. (1934)