فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1921. میانه روی در اموال

دع الاسراف مقتصداً، و اذکر فی الیوم غداً، و امسک من المال بقدر ضروررتک، و قدم الفضل لیوم حاجتک .
اسراف را کنار بگذار و میانه روی پیشه کن، از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به مقدار ضرورت برای خویش نگهدار و زیادی را برای زیارت (قیامت) از پیش بفرست. (1915)

1922. بسنده به اندک نمودن

المنیه و لا الدنیه! و التقلل و لا التوسل .
مرگ آری! اما پستی و خواری هرگز، و به اندک بسنده کردن آری! اما دست سوی این و آن دراز کردن هرگز. (1916)

1923. راه مستقیم و میانه

الیمین و الشمال مضله، و الطریق الوسطی هی الجاده، علیها باقی الکتاب و آثار النبوه .
انحراف به راست و چپ گمراهی است و راه مستقیم و میانه، جاده حق است و بر همین راه قرآن و آثار نبوت (خاندان پیامبر) سفارش می کنند. (1917)