فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1916. احوال جاهلان

لا تری الجاهل الا مفرطاً او مفرطاً .
جاهل را نمی بینی مگر آن که یا زیاده روی (افراط) می کند و یا کوتاهی (تفریط) می کند. (1910)

1917. اعتدال در زندگی

کن سمحاً و لا تکن مبذراً، و کن مقدراً و لا تکن مقتراً .
بخشنده باش و ولخرج مباش (در زندگی) حسابگر باش و سخت گیر و تنگ نظر مباش. (1911)

1918. تکیه گاه اعتدال

نحن النمرقه الوسطی، بها یلحق التالی، و الیها یرجع الغالی .
ما تکیه گاه اعتدالیم که باید عقب ماندگان، خود را بدان برسانند و تندروان بدان بازگردند. (1912)