فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1915. بهترین مردم

خیر الناس فی حالا، النمط الاوسط فالزموه .
بهترین مردم درباره من (علی علیه السلام) گروه میانه رو هستند (نه دشمنی دارند و نه غلو کنند)بنابراین از آن ها جدا نشوید. (1909)

1916. احوال جاهلان

لا تری الجاهل الا مفرطاً او مفرطاً .
جاهل را نمی بینی مگر آن که یا زیاده روی (افراط) می کند و یا کوتاهی (تفریط) می کند. (1910)

1917. اعتدال در زندگی

کن سمحاً و لا تکن مبذراً، و کن مقدراً و لا تکن مقتراً .
بخشنده باش و ولخرج مباش (در زندگی) حسابگر باش و سخت گیر و تنگ نظر مباش. (1911)