فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش پانزدهم: اسراف و تبذیر

1913. اسراف، کار منافقین

فی صفه المنافقین - : ان عذلوا کشفوا، و ان حکموا اسرفوا .
در توصیف منافقان می فرماید: هرگاه سرزنش کنند پرده دری می کنند و هرگاه حکم رانند از حد می گذرانند. (1907)

1914. بخشش مال و ثروت

الا ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف، و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یضعه فی الاخره، و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله .
همانا بخشیدن مال در غیر محلش تبذیر و اسراف است. این کار، شخص را در دنیا سربلند، ولی در آخرت سرافکنده می سازد، در میان مردم او را اکرام و در نزد خداوند پست می گرداند. (1908)