فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1912. پرهیز از شتاب

من خطبه له یومی فیها الی الملاحم - : فلا تستعجلوا ما هو کائن مرصد، و لا تستبطئوا ما یجی ء به الغد. فکم من مستعجل بما ان ادرکه ود انه لم یدرکه .
در خطبه ای که طی آن به حوادث اشاره می کند، می فرماید: شتاب مکنید برای رسیدن به چیزی که آماده و در صدد وصول به شما است و دیر تلقی نکنید آن چه را که فردا از راه می رسد. پس چه بسا شتابزده برای به دست آوردن چیزی می شتابد که اگر آن را دریابد آرزو خواهد کرد که ای کاش آن را در نمی یافت!. (1906)

بخش پانزدهم: اسراف و تبذیر

1913. اسراف، کار منافقین

فی صفه المنافقین - : ان عذلوا کشفوا، و ان حکموا اسرفوا .
در توصیف منافقان می فرماید: هرگاه سرزنش کنند پرده دری می کنند و هرگاه حکم رانند از حد می گذرانند. (1907)