فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1908. کار شخص ناتوان

الغیبه جهد العاجز.
غیبت کردن، کار شخص ناتوان است. (1902)

بخش چهاردهم: شتاب

1909. عدم شتاب در بدی

فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام - : اخر الشر؛ فانک اذا شئت تعجلته .
امام علی علیه السلام در سفارش به فرزند خود امام حسن علیه السلام می فرماید: بدی را به تاخیر افکن؛ زیرا هر زمان بخواهی می توانی آن را جلو اندازی. (1903)