فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1894. علل گمراهی

لکل ضله عله، و لکل ناکث شبهه .
برای هر گمراهی علتی است و برای هر پیمان شکنی شبهه ای است. (1888)

1895. رنگ گمراهی

فی صفه اهل الضلال - : آثروا عاجلاً و اخروا آجلاً، و ترکوا صافیاً و شربوا آجناً؛ کانی انظر الی فاسقهم و قد صحب المنکر فالفه، و بسی به و وافقه، حتی شابت علیه مفارقه، و صبغت به خلائقه .
گمراهان دنیای گذران را مقدم داشتند و آخرت باقی را رها کردند. شربت زلال حیات با ایمان را کنار گذاشتند و آب ناگوار و مخلوط با کثافت را نوشیدند. گویی به تبهکاری از آنان می نگرم که همدم کار زشت گردیده و با آن الفتی پیدا کرده است و با آن کار زشت انس گرفته و با آن هماهنگ گشته است تا موهای سرش با آن ناشایستی ها سفید شده و اخلاقش رنگ آن منکر را گرفته است. (1889)

1896. توصیف گمراهان

فی صفه اهل الضلال - : دعاهم ربهم فنفروا و ولوا، و دعاهم الشیطان فاستجابوا و اقبلوا!
در توصیف گمراهان می فرماید: پروردگارشان دعوت کرد، از آن دعوت رمیدند و پشت گرداندند و شیطان آنان را خواند، اجابتش کردند و به آن روی آوردند. (1890)