فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1885. وظیفه عقل

کفاک من عقلک ما اوضح لک سبل غیک من رشدک .
برای تو از عقلت همین بس است که راه های گمراهی ات را از راه درست و حق، روشن سازد. (1879)

1886. گمراه کنندگان و گمراهان

احذرکم اهل النفاق، فانهم الضالون المضلون، و الزالون المزلون .
از اهل نفاق برحذر می دارم؛ زیرا آنان هستند گمراهان و گمراه کنندگان و لغزندگان و عوامل لغزش. (1880)

1887. عالم گمراه کننده

و آخر قد تسمی عالماً و لیس به، فاقتبس جهائل من جهال، و اضالیل من ضلال و نصب للناس اشراکاً من خبائل غرور، و قول زور .
انسانی دیگر نیز وجود دارد که نام عالم به خود گرفته و عالم نیست، (این نابخرد) نادانی هایی را از نادانان و گمراهی هایی از گمراهان کسب کرده، دام هایی از طناب های فریب و گفتار بی اساس پیش پای مردم گسترده است.(1881)