فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1878. زارعین زیانکار

زرعوا الفجور، و سقوه الغرور، و حصدوا الثبور .
تخم گناه کاشتند و با آب غفلت و فریب آبیاری اش کردند و هلاکت درویدند. (1872)

1879. شوربخت واقعی

یالها حسره علی کل ذی غفله ان یکون عمره علیه حجه، و ان تودیه ایامه الی الشقوه!
ای دریغا بر هر غافلی که عمرش بر ضد او حجت باشد و روزهای عمرش، او را به سوی شوربختی کشاند. (1873)

1880. ترس موسی (ع)

لم یوجس موسی علیه السلام خیفه علی نفسه، بل اشفق من غلبه الجهال و دول الضلال .
موسی علیه السلام هرگز بر خود نترسید؛ بلکه از چیره گشتن نادانان و پیروز شدن گمراهان ترسید. (1874)