فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش یازدهم: بدعت

1871. دنبال بدعت نباشید!

فلا تکونوا انصاب الفتن، و اعلام البدع؛ و الزموا ما عقد علیه حبل الجماعه، و بنیت علیه ارکان الطاعه .
از نشانه (یاور) فتنه ها و پرچم ها بدعت ها نباشید و آن چه را که پیوند اجتماع به آن گره خورده و ارکان اطاعت بر آن بنا شده، بر خود لازم شمارید. (1865)

1872. خلاف برهان سنت

انما الناس رجلان: متبع شرعه شریعه و مبتدع بدعه، لیس معه من الله سبحانه برهان و سنه، و لا ضیاء حجه .
مردم دو دسته اند: پیرو شریعت و پدید آورنده بدعت که او را نه برهانی از سنت است و نه چراغی روشن از دلیل و حجت. (1866)