فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1866. زمان فرو نشاندن خشم

متی اشقی غیظی اذ غضبت؟ احین اعجز عن الانتقام فیقال لی: لو صبرت؟ ام حین اقدر علیه فیقال لی لو عفوت .
به هنگامی که خشمگین شوم کی خشمم را فرو بنشانم؟ آیا هنگامی که از انتقام گرفتن ناتوانم و به من گفته می شود: بهتر است صبر کنی؟ یا هنگامی که توانایی انتقام دارم و به من گفته می شود: بهتر است گذشت کنی؟ (1860)

1867. نشانه خشونت

من الخرق المعالجه قبل الامکان، و الاناه بعد الفرصه .
از نشانه های خشونت، شتاب پیش از فراهم آمدن وسایل و بی حالی بعد از آمدن فرصت است. (1861)

1868. از انواع جنون

الحده ضرب من الجنون، لان صاحبها یندم، فان لم یندم فجنونه مستحکم .
غضب (تندخویی) نوعی از جنون است؛ چرا که گرفتار بدان از کرده خود پشیمان می شود و اگر پشیمان نشود جنونش مسلم است. (1862)