فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1864. تحذیر از خشم

احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس .
از خشم برحذر باش؛ زیرا از لشکریان بزرگ شیطان است. (1858)

1865. نزدیکی غضب الهی

فی الخطبه القاصعه - : و ان عندکم الامثال من باس الله و قوارعه، و ایامه و وقائعه، فلا تستبطئوا وعیده جهلا باخذه، و تهاونا ببطشه، و یاسا من باسه .
شما درگذشتگان نمونه هایی را از غضب خداوند و کیفرهای کوبنده و حوادث نابود کننده و روزگارها و وقایع شدید و مهلک می دانید. پس تهدید خداوندی را از روی نادانی به گرفتاری خود در دست قدرت او و ناچیز انگاشتن کیفر او و احتمال ندادن غضب او دیر تلقی نکنید. (1859)

1866. زمان فرو نشاندن خشم

متی اشقی غیظی اذ غضبت؟ احین اعجز عن الانتقام فیقال لی: لو صبرت؟ ام حین اقدر علیه فیقال لی لو عفوت .
به هنگامی که خشمگین شوم کی خشمم را فرو بنشانم؟ آیا هنگامی که از انتقام گرفتن ناتوانم و به من گفته می شود: بهتر است صبر کنی؟ یا هنگامی که توانایی انتقام دارم و به من گفته می شود: بهتر است گذشت کنی؟ (1860)