فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1863. مکان صحیح خشم

و قال علیه السلام لاصحابه - : قد ترون عهود الله منقوضه فلا تغضبون، و انتم لنقض ذمم آبائکم تانفون!
به یاران خود فرمود - : شما پیمان های خدا را شکسته می بینید، اما به خشم نمی آیید، در حالی که از شکسته شدن پیمان های پدرانتان به غیرت می آیید و ناراحت می شوید. (1857)

1864. تحذیر از خشم

احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس .
از خشم برحذر باش؛ زیرا از لشکریان بزرگ شیطان است. (1858)

1865. نزدیکی غضب الهی

فی الخطبه القاصعه - : و ان عندکم الامثال من باس الله و قوارعه، و ایامه و وقائعه، فلا تستبطئوا وعیده جهلا باخذه، و تهاونا ببطشه، و یاسا من باسه .
شما درگذشتگان نمونه هایی را از غضب خداوند و کیفرهای کوبنده و حوادث نابود کننده و روزگارها و وقایع شدید و مهلک می دانید. پس تهدید خداوندی را از روی نادانی به گرفتاری خود در دست قدرت او و ناچیز انگاشتن کیفر او و احتمال ندادن غضب او دیر تلقی نکنید. (1859)