فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1860. سیک مغزی شیطان

ایاک و الغصب فانه طیره من الشیطان .
از غضب به دور باش؛ زیرا خشم از سبک مغزی های شیطان است. (1854)

1861. بردباری هنگام خشم

من کتاب له الی الحارث الهمدانی - : و اکظم الغیظ، و تجاوز عند المقدره، و احلم عند الغضب، واصفح مع الدوله، تکن لک العاقبه .
در نامه ای به حارث همدانی می فرماید: خشم را فرو خور و به هنگام توانایی، گذشت کن و در هنگام عصبانیت، بردبار باش و در وقت چیرگی، ببخشای تا سرانجامت نیکو باشد. (1855)

1862. دنیا سرای جاودان نیست!

الا و ان هذه الدنیا التی اصبحتم تتمنونها و ترغبون فیها، و اصبحت تغضبکم و ترضیکم، لیست بدارکم .
بدانید این دنیایی که آرزومند آن شده اید و بدان رغبت می ورزید و او شما را گاه به خشم می آورد و گاه خشنود می سازد، سرای (همیشگی) شما نیست. (1856)