فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1858. تعصب پسندیده

اما دین یجمعکم؟! و لا حمیه تشحذکم! او لیس عجباً ان معاویه بدعو الجفاه الطغام فیتبعونه علی غیر معونه و لا عطاء .
آیا دینی نیست که شما را گردهم آورد و غیرت و تعصبی وجود ندارد که شما را برانگیزد؟ آیا شگفت نیست که معاویه آن مردمان خشن فرومایه را فراخواند و بی آنکه به آن ها کمک و بخششی کند، از او پیروی می کنند. (1852)

بخش دهم: خشم

1859. خشم برای خدا

من کتاب له علیه السلام الی اهل مصر لما ولی علیهم الاشتر - : من عبدالله علی امیر المومنین الی القوم الذین غضبو الله حین عصی فی ارضه، و ذهب بحقه ..
در نامه ای به مصریان آن گاه که مالک اشتر را بر آن ها گماشت، فرمود: از بنده خدا امیر مومنان، به مردمی که چون خداوند در زمینش نافرمانی شد و حقش پایمال گشت، برای او خشم آمدند... (1853)