فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش نهم: تعصب

1853. غیرت نابجا

فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام - : ایاک و التغایر فی غیر موضع غیره، فان ذلک یدعو الصحیحه الی السقم .
در سفارش به فرزند خود حسن علیه السلام می فرماید: از غیرت نا به جا (نسبت به زنان) بپرهیز که آن زن سالم را به بیماری می کشاند و پاکدامن را به بدگمانی (و اندیشه گناهکاری). (1846)

1853. پشیمانی به دنبال عصبانیت

الجده ضرب من الجنون، لان صاحبها یندم، فان لم یندم فجنونه مستحکم .
تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است؛ زیرا که تندخو پشیمان می شود و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگی او پایدار است. (1847)