فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1847. نهی از زنا

ما زنی غیور قط.
غیرتمند، هرگز زنا نمی کند. (1841)

بخش هشتم: نفی فخرفروشی

1848. مردگان مایه عبرت نه فخر

بعد تلاوته الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر - : افبمصارع آبائهم یفخرون! ام بعدید الهلکی یتکاثرون! یرتجعون منهم اجساداً خوت، و حرکات سکنت. و لان یکونوا عبراً، احق من ان یکونوا مفتخراً!
بعد از تلاوت آیه تفاخر به بیشتر داشتن شما را به غفلت انداخت تا جایی که به دیدن گورها رفتید. فرمود: آیا به گورهای پدرانشان افتخار می کنند؟ یا به فزونی شمار هلاک شدگان (خود) به هم می نازند؟ از پیکرهایی که بی جان و متلاشی شده اند و از حرکت هایی که آرام گرفته اند، بازگشت به این جهان را چشم دارند، حال آن که آن مردگان مایه عبرت باشد سزاوارتر است تا باعث فخرفروشی. (1842)