فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش هفتم: زنا

1846. حکمت تحریم زنا

فرض الله ... ترک الزنا تحصیناً للنسب، و ترک اللواط تکثیراً للنسل .
خداوند واجب فرمود ترک زنا را برای حفظ اصل و نسب و ترک لواط را برای زیاد شدن نسل. (1840)

1847. نهی از زنا

ما زنی غیور قط.
غیرتمند، هرگز زنا نمی کند. (1841)