فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1845. خودبینی را کنار بگذار!

ضع فخرک، و احطط کبرک، و اذکر قبرک .
تفاخر را کنار بگذار و تکبر را فرو ریز و به یاد قبرت باش. (1839)

بخش هفتم: زنا

1846. حکمت تحریم زنا

فرض الله ... ترک الزنا تحصیناً للنسب، و ترک اللواط تکثیراً للنسل .
خداوند واجب فرمود ترک زنا را برای حفظ اصل و نسب و ترک لواط را برای زیاد شدن نسل. (1840)