فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1843. پرده ای از غرور

بینکم و بین الموعظه، حجاب من الغره .
میان شما و نصیحت، پرده ای از غرور است. (1837)

1844. غرور و تکبر

اعتبروا بما کان من فعل الله بابلیس اذ احبط عمله الطویل وجهده الجهید ... عن کبر ساعه واحده. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله بمثل معصیته؟!
عبرت بگیرید از کاری که خداوند درباره شیطان انجام داد؛ زیرا عمل طولانی و کوشش جدی او را به جهت تکبر در یک ساعت (زمانی اندک) پوچ ساخت. کیست که بعد از شیطان مانند معصیت شیطان را مرتکب شود و در پیشگاه خداوند سالم بماند؟ (1838)

1845. خودبینی را کنار بگذار!

ضع فخرک، و احطط کبرک، و اذکر قبرک .
تفاخر را کنار بگذار و تکبر را فرو ریز و به یاد قبرت باش. (1839)