فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1831. تنهایی هراس انگیز

لا وحده اوحش من العجب.
هیچ تنهایی هراس آورتر از خودبینی نیست. (1825)

1832. فرو رفتن در گناهان

الحرص و الکبر و الحسد دواع الی التقحم فی الذنوب .
حرص، کبر و حسد، انسان را به فرورفتن در گناهان فرا می خواند. (1826)

1833. قوم پاک علی (ع)

انی لمن قوم لا تاخذهم فی الله لومه لائم... لا یستکبرون و لا یعلون، و لا یغلون و لا یفسدون .
همانا من از قومی هستم که سرزنش هیچ سرزنش کننده ای آنان را در راه خدا از کار باز نمی دارد، نه تکبر می ورزند و نه بلندگرایان اند و نه مردم را به زنجیر می کشند و نه فساد در روی زمین به راه می اندازند. (1827)