فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1830. حسودان خرد

عجب المرء بنفسه، احد حساد عقله .
عجب و خودپسندی مرد، یکی از حسودان خرد اوست. (1824)

1831. تنهایی هراس انگیز

لا وحده اوحش من العجب.
هیچ تنهایی هراس آورتر از خودبینی نیست. (1825)

1832. فرو رفتن در گناهان

الحرص و الکبر و الحسد دواع الی التقحم فی الذنوب .
حرص، کبر و حسد، انسان را به فرورفتن در گناهان فرا می خواند. (1826)