فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1826. مانع افزودن

الاعجاب یمنع الازدیاد.
عجب و خودبینی مانع زیاد کردن و افزودن است. (1820)

1827. ترسناک ترین وحشت

ان ... اوحش الوحشه العجب .
یکی از ترسناک ترین وحشت ها، عجب و خودپسندی است. (1821)

1828. تعجب از کبر متکبر

عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفه، و یکون غدا جیفه .
در شگفتم از متکبر، که دیروز نطفه (بی ارزشی) بود و فردا مردار گندیده ای است. (پس تکبر چرا؟) (1822)