فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1825. هرچه بر خود پسندی بر دیگران هم!

من نظر فی عیوب الناس، فانکرها، ثم رضیها لنفسه، فذلک الاحمق بعینه .
هر که عیب های مردم را دید و بر آن ها نپسندید، پس همان را بر خود پسندید بعینه احمق است. (1819)

1826. مانع افزودن

الاعجاب یمنع الازدیاد.
عجب و خودبینی مانع زیاد کردن و افزودن است. (1820)

1827. ترسناک ترین وحشت

ان ... اوحش الوحشه العجب .
یکی از ترسناک ترین وحشت ها، عجب و خودپسندی است. (1821)