فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1824. از اعمال ناپسند بر حذر باش!

احذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه، و یکره لعامه المسلمین .
از انجام هر عملی که صاحبش آن را پسند خود داند و در نزد مسلمانان ناپسند باشد، برحذر باش. (1818)

1825. هرچه بر خود پسندی بر دیگران هم!

من نظر فی عیوب الناس، فانکرها، ثم رضیها لنفسه، فذلک الاحمق بعینه .
هر که عیب های مردم را دید و بر آن ها نپسندید، پس همان را بر خود پسندید بعینه احمق است. (1819)

1826. مانع افزودن

الاعجاب یمنع الازدیاد.
عجب و خودبینی مانع زیاد کردن و افزودن است. (1820)