فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1823. آفت عقل

اعلم ان الاعجاب ضد الصواب، و افه الالباب .
بدان که خودبینی ضد حق و راستی است و آفت عقل و خرد است. (1817)

1824. از اعمال ناپسند بر حذر باش!

احذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه، و یکره لعامه المسلمین .
از انجام هر عملی که صاحبش آن را پسند خود داند و در نزد مسلمانان ناپسند باشد، برحذر باش. (1818)

1825. هرچه بر خود پسندی بر دیگران هم!

من نظر فی عیوب الناس، فانکرها، ثم رضیها لنفسه، فذلک الاحمق بعینه .
هر که عیب های مردم را دید و بر آن ها نپسندید، پس همان را بر خود پسندید بعینه احمق است. (1819)