فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1822. ذلت جباران

ان الله یذل کل جبار، و یهین کل مختال .
خداوند هر جباری را ذلیل و هر خودپسندی را خوار می سازد. (1816)

1823. آفت عقل

اعلم ان الاعجاب ضد الصواب، و افه الالباب .
بدان که خودبینی ضد حق و راستی است و آفت عقل و خرد است. (1817)

1824. از اعمال ناپسند بر حذر باش!

احذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه، و یکره لعامه المسلمین .
از انجام هر عملی که صاحبش آن را پسند خود داند و در نزد مسلمانان ناپسند باشد، برحذر باش. (1818)